مروری تحلیلی بر نظرات مردم در موضوعات روز، مطالب خواندنی و ارتباط آن با واقعیت